Algemene Voorwaarden

Welkom bij Meeusen Management

1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Meeusen Management (MM) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van MM.

Opdrachtgever: de rechtspersoon die zich in verband met het opdragen van diensten jegens MM heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.

Partijen: opdrachtgever en MM

Prestaties: de levering van diensten in de ruimste zin van het woord, waartoe MM zich jegens opdrachtgever verbonden heeft.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Tenzij in het aanbod en/of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden alle prestaties van MM verricht op basis van nacalculatie en een inspanningsverplichting.

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen overeen te komen en te verrichten prestaties en aanbiedingen, tenzij afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventueel algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4 Elke aanbieding gaat uit van uitvoering van de overeenkomst door MM onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Grondslag offertes

Offertes van MM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. MM zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Dienstverlening

4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MM worden verstrekt.

4.2 MM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat MM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MM kenbaar behoorde te zijn.

4.3 Indien door MM in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4 opdrachtgever vrijwaart MM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MM stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MM daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen MM en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd.

7. Tarieven, kosten en betaling

7.1 Facturatie vanuit MM zal geschieden op basis van de werkelijk bestede uren. Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats.

7.2 Extra kosten die in het kader van de opdrachtuitvoering worden gemaakt zullen, na goedkeuring van de opdrachtgever, in rekening worden gebracht.

7.3 Alle tarieven zijn vermeld exclusief omzetbelasting en reiskosten en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.4 MM houdt zich het recht voor om éénmaal per jaar op 1 januari de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven per 1 januari van een jaar zal steeds uiterlijk in de maand december, voorafgaande aan het nieuwe jaar, aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

 

7.5 Verschuldigde bedragen dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.6 Bij betaling na 14 dagen na factuurdatum, berekent MM een rente over het openstaande bedrag van 2% per maand.

7.7 MM heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

8. Annulering en tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1 Opdrachtgever kan te allen tijde (zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de overeenkomst) opzeggen zonder financiële consequenties voor nog niet geleverde diensten / inspanningen.

8.2 MM kan de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien MM van van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever te worden bekendgemaakt, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

8.3 Partijen zullen wegens opzegging als bedoeld in dit artikel niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De tot het moment van beëindiging reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden zullen conform de gemaakte afspraken worden vergoed.

8.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst waarop de opdracht betrekking heeft zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

9. Rechten van intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van MM. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van MM.

10. Verantwoordelijkheden

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever steeds tijdig alle faciliteiten, diensten, werkmateriaal en informatie ter beschikking stellen die in het kader van de uit te voeren opdracht noodzakelijk zijn om het werk veilig, compleet en ononderbroken uit te voeren en alle medewerking hiertoe te verlenen.

10.2 opdrachtgever zal MM vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoeren van de opdracht schade lijden in welke zin of vorm dan ook, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

10.3 Door opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes en materialen zullen voldoen aan alle toepasselijke wettelijke normen, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet.

10.4 Partijen zullen de privacy van de wederzijdse medewerkers waar mogelijk waarborgen.

10.5 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen partijen regelmatig overleg plegen om vast te stellen of de uitvoering van de opdracht conform de aanvraag van de opdrachtgever geschiedt en om vast te stellen of bijstelling van de opdracht of de uitvoering noodzakelijk is.

11. Vertrouwelijkheid

MM is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. MM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van MM geen mededelingen aan derden doen over de aanpak van MM, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 MM is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat MM voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

12.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 8 dagen na het ontdekken van de schade, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MM.

14. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen MM en opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht toepasbaar zijn. De geschillen welke tussen MM en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.